سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

نقش سابقه تدریس و سبک مدیریت قدرتمند کلاس درس بر رشته دانشجویی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: نقش سابقه تدریس و سبک ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

درک نقش رهبری حرمت انگیز در محیط تحقیق و توسعه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۹۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: درک نقش رهبری حرمت انگیز ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

مدیریت مهندسی هولوکراسی: نوآوری مهندسی سیستم لین پروژه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: مدیریت مهندسی هولوکراسی: نوآوری مهندسی ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

پتانسیل های هوش هیجانی که در مدیریت پروژه های تکنولوژی پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند: مطالعه انبوه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۲۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: پتانسیل های هوش هیجانی که ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی و درمان سوخت در دشت جنگل و آتش سوزی در جنگل های مخروط خشک در غرب غربی: پیوند چشم انداز و دیدگاه های اجتماعی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۰۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: ارزیابی تأثیر تغییرات اقلیمی و ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

برنامه ریزی و مدیریت اجرایی رهبری در سازمان های بهداشتی: یک مطالعه کتبی چندجانبه اکتشافی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: برنامه ریزی و مدیریت اجرایی ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

یک رویکرد به توسعه مدیریت رهبری با مدیریت استراتژیک سازمان

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: یک رویکرد به توسعه مدیریت ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تجربه استفاده از سیستم های رایانه ای در دوران حادثه بحرانی در دانشگاه ها: یک رویکرد فنولوژیکی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تجربه استفاده از سیستم های ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

 INCOTERMS® در رابطه با خریدار و فروشنده استفاده می شود: مطالعه روش های ترکیبی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۳۲۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی  INCOTERMS® در رابطه با خریدار ...
خواندن بیشتر