منتخب اعضای هیئت علمی منتخب ثبت نام شده به بخش مدیریت و بیهوشی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۷۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  منتخب اعضای هیئت علمی منتخب ...
خواندن بیشتر

تبیین موثر از سیستم انتقال درمانگاهی منطقه BIBIANI-ANHWIANSO-BEKWAI: مطالعه موردی از ارزیابی مبتنی بر نتیجه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۵۱ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تبیین موثر از سیستم انتقال ...
خواندن بیشتر

ساخت مقیاس بزرگ پردازش داده های بزرگ و مقرون به صرفه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۴۲ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ساخت مقیاس بزرگ پردازش داده ...
خواندن بیشتر

چارچوب مدیریت رویداد برای ارائه دهندگان راه حل های کمک در امنیت سایبری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۱۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  چارچوب مدیریت رویداد برای ارائه ...
خواندن بیشتر

همبستگی بین اقدامات منطقی رهبری و قصد به نقض تعهد

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۸۰ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  همبستگی بین اقدامات منطقی رهبری ...
خواندن بیشتر

نگرش های رشد در راستای مدیریت استراتژی های آب در حال کاهش در دریاها: مطالعه موردی پروژه دریچه چشمی CASTROVILLE

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۵۲ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: نگرش های رشد در راستای ...
خواندن بیشتر

نقش سابقه تدریس و سبک مدیریت قدرتمند کلاس درس بر رشته دانشجویی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: نقش سابقه تدریس و سبک ...
خواندن بیشتر

درک نقش رهبری حرمت انگیز در محیط تحقیق و توسعه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۹۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: درک نقش رهبری حرمت انگیز ...
خواندن بیشتر

مدیریت مهندسی هولوکراسی: نوآوری مهندسی سیستم لین پروژه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: مدیریت مهندسی هولوکراسی: نوآوری مهندسی ...
خواندن بیشتر