طراحی سیستم و تدارکات اطلاعات: پس از فرآیند کسب و کار با استفاده از یک چارچوب آگاهانه متن

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۸۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: طراحی سیستم و تدارکات اطلاعات: ...
خواندن بیشتر

اثربخشی آموزش مدیریت تهاجم نظام Mandt در برنامه سلامت رفتاری بستری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: اثربخشی آموزش مدیریت تهاجم نظام ...
خواندن بیشتر

چارچوب مفهومی برای تطبیق روش های اندازه گیری عملکرد فنی برای پروژه های تحقیق و توسعه در مراحل اولیه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۰۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: چارچوب مفهومی برای تطبیق روش ...
خواندن بیشتر

گروه آموزش دارویی از طریق استفاده از ابزار مدیریت بصری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۰ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  گروه آموزش دارویی از طریق ...
خواندن بیشتر

وابستگی متقابل اجرای ناب و توسعه سازمان

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  وابستگی متقابل اجرای ناب و ...
خواندن بیشتر

مداخلات روانپزشکی مبتنی بر شواهد اثبات شده و MHEALTH برای مدیریت وزن در سراسر جهان: یک سیستم BIOPSYCHOSOCIAL

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۸۷ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: مداخلات روانپزشکی مبتنی بر شواهد ...
خواندن بیشتر

تأثیر فرهنگ بر سبک مدیریت تعارض و تمایل به استفاده از میانجیگری: مطالعه مقایسهای آمریکاییهای آفریقایی و آفریقایی-کارائیب (جامائیکان) در فلوریدا جنوبی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تأثیر فرهنگ بر سبک مدیریت ...
خواندن بیشتر

ناسازگاری افسر پلیس: تجزیه و تحلیل، تشخیص و پیشگیری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ناسازگاری افسر پلیس: تجزیه و ...
خواندن بیشتر

مدیریت کلیسا توسط سپرده گذاری: اندازه گیری از کلیسای متحد Ridgeway و کلیسای Baptist زندگی در شهر نیویورک

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  مدیریت کلیسا توسط سپرده گذاری: ...
خواندن بیشتر