سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

رابطه فرهنگ ملی با عملکرد تیم پروژه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: رابطه فرهنگ ملی با عملکرد ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تنش های ترکیبی از Thrips تنباکو، Frankliniella fusca (Hinds) و Reniform nematode، Rotylenchulus reniformis (Linford & Oliveira)، بر رشد و توسعه پنبه، Gossypium hirsutum L.

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۸۷ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تنش های ترکیبی از Thrips ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

پذیرش کنندگان برنامه های کاربردی گوشی هوشمند به عنوان یک استراتژی حمایتی برای ASTHMA ADOLESCENT

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۵۸ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: پذیرش کنندگان برنامه های کاربردی ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

طراحی سیستم و تدارکات اطلاعات: پس از فرآیند کسب و کار با استفاده از یک چارچوب آگاهانه متن

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۸۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: طراحی سیستم و تدارکات اطلاعات: ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

اثربخشی آموزش مدیریت تهاجم نظام Mandt در برنامه سلامت رفتاری بستری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: اثربخشی آموزش مدیریت تهاجم نظام ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

چارچوب مفهومی برای تطبیق روش های اندازه گیری عملکرد فنی برای پروژه های تحقیق و توسعه در مراحل اولیه

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۰۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: چارچوب مفهومی برای تطبیق روش ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

گروه آموزش دارویی از طریق استفاده از ابزار مدیریت بصری

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۰ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  گروه آموزش دارویی از طریق ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

وابستگی متقابل اجرای ناب و توسعه سازمان

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۹۴ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  وابستگی متقابل اجرای ناب و ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

مداخلات روانپزشکی مبتنی بر شواهد اثبات شده و MHEALTH برای مدیریت وزن در سراسر جهان: یک سیستم BIOPSYCHOSOCIAL

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۸۷ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: مداخلات روانپزشکی مبتنی بر شواهد ...
خواندن بیشتر