نوع فایل: Word
قیمت:۸۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۳۴۹ کیلوبایت
تعداد صفحه:۱۴۹

 

توضیحات:
 

پروژه کارشناسی حقوق

 

جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی

 

چکیده

حادثه ساختمانی را می توان اتفاقات ناگهانی متاثر از ریزش جزئی یا کلی ساختمان و یا اجزاء آن که باعث صدمه جسمی، روانی، مالی و مادی می شود؛ تعریف نمود. وقتی حادثه ساختمانی رخ می دهد  به تبع آن، بحث تعیین مسوول یا مسوولین حادثه فوق و نحوه جبران خسارات ناشی از آن مطرح می گردد. مبنای جبران خسارت در حوادث ساختمانی، اثبات تقصیر عامل وارد کننده خسارت می باشد. به عبارت دیگر، در حوادث ساختمانی با اثبات تقصیر، حسب مورد مالک، کارگر، کارفرما، پیمانکار، ناظرین، بیمه و دولت می توانند به عنوان مسوول و یا منبع تامین خسارات محسوب شوند. جبران خسارات ناشی از حوادث ساختمانی یکی از آثار مسوولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اموال(ساختمان) می باشد. مسوول حوادث ناشی از خرابی ساختمان ملزم به جبران خسارات جسمی، مالی بوده و باید از عهده منافع ممکن الحصول فوت شده نیز برآید. با عنایت به اینکه در خصوص جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی تاکنون تحقیق مستقل و جامعی در قالب پایان‌نامه صورت نگرفته و از طرفی خسارات ناشی از این گونه حوادث به طور روزمره روبه تزاید است، ضرورت دارد ابعاد نظری و عملی این موضوع مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. پاره ای از نویسندگان شرایط خسارت های قابل مطالبه ای که از حوادث ساختمانی به وجود می آورد را به قرار ذیل دانسته اند؛ -ضرر ناشی از حوادث ساختمانی باید مسلم باشد. -ضرر ناشی از حوادث ساختمانی باید مستقیم باشد. -ضرر ناشی از حوادث ساختمانی باید جبران نشده باشد. – ضرر ناشی از حوادث ساختمانی باید بدون مجوز قانونی وارد شده باشد. -ضرر ناشی از حوادث ساختمانی نباید اتفاقی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. -ضرر ناشی از حوادث ساختمانی باید شخصی باشد نه جمعی. -ضرر ناشی از حوادث ساختمانی نباید ناشی از اقدام زیان دیده باشد. – ضرر ناشی از حوادث ساختمانی باید مادی، مالی و یا ناشی از فوت منافع ممکن الحصول باشد. مهمترین شیوه های جبران خسارات ناشی از حوادث ساختمانی عبارتند از؛ الف: بازگرداندن به وضع سابق(اعاده وضعیت به حال سابق). ب: دادن معادل(اعم از مثل یا بدل). یکی از خسارات معمولی که در حوادث ساختمانی قابل تصور است خسارات وارد بر کارگران مشغول به کار در ساختمان می باشد. مهمترین اقدامات و تدابیر قانونگذار در راستای جبران خسارات ناشی از حوادث ساختمانی و حمایت از کارگران در مقابل آسیب های ناشی از حوادث مذکور عبارتند از؛ -مستمری بازماندگان. -غرامت دستمزد ایام بیماری. – خدمات درمانی. -حمایتهای قانونی در برابر از کارافتادگی.

در این تحقیق به روش توصیفی و بر مبنای مطالعۀ کتابخانه‌ای به بررسی جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی پرداخته شده تا از رهگذر آن افق‌های روشن‌تری فرا روی قانون‌گذار و جامعۀ حقوقی ایران و رویۀ قضایی گشوده شود.

کلید واژه: حادثه ساختمانی، جبران خسارت، مسوولیت مدنی، مالک، کارفرما، کارگر، پیمانکار، مهندس ناظر.

 

فهرست مطالب

عنوان:                                       صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۳

۱-بیان مسئله. ۳

۲-سوالات… ۶

۳-فرضیات… ۶

۴-روش…. ۷

۵-سابقه و ضرورت… ۷

۶-اهداف… ۷

۷-کاربردها ۸

۸-ساختار ۸

فصل اول کلیات…. ۹

مبحث اول: مفاهیم.. ۱۰

گفتار اول: مفهوم حادثه ساختمانی.. ۱۰

گفتار دوم: مفهوم خسارت و ضرر ۱۲

مبحث دوم: پیشینه تاریخی وضعیت تقنینی جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی.. ۱۹

گفتار اول: پیشینه تاریخی جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی.. ۲۰

گفتار دوم: وضعیت تقنینی جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی.. ۲۲

مبحث سوم: مبانی نظری جبران خسارات ناشی از حوادث ساختمانی.. ۲۵

گفتار اول: نظریه تقصیر. ۲۵

گفتار دوم: نظریه خطر. ۲۸

گفتار سوم:  نظریه تضمین حق.. ۳۰

گفتار چهارم: نظریه مختلط… ۳۱

گفتار پنجم: نظریه منتخب(راهکار برگزیده) ۳۲

مبحث چهارم: مسوول جبران خسارات ناشی از حوادث ساختمانی.. ۳۶

گفتار اول: صاحب کار و کارفرما ۳۷

گفتار دوم: مهندسین ناظر. ۴۵

گفتار سوم: پیمانکاران و کارگران.. ۴۸

گفتار چهارم: بیمه ها ۵۳

گفتار پنجم: دولت… ۵۶

فصل دوم: انواع مسوولیت ناشی از حوادث ساختمانی و شیوه های جبران خسارات ناشی از آنها: ۵۹

مبحث اول: انواع مسوولیت ناشی از حوادث ساختمانی.. ۶۰

گفتار اول: مسوولیت کیفری ناشی از حوادث ساختمانی.. ۶۰

گفتار دوم: مسوولیت مدنی ناشی از حوادث ساختمانی.. ۶۲

مبحث دوم: شیوه های جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی.. ۶۹

گفتار اول:  بازگرداندن به وضع سابق(اعاده وضعیت به حال سابق) ۶۹

گفتار دوم: جبران ضرر از راه دادن معادل.. ۶۹

گفتار سوم: از بین بردن منبع ضرر ۷۰

فصل سوم: حمایت های قانونی در حوادث ساختمانی از منظر تامین اجتماعی… ۷۳

مبحث اول: مستمری بازماندگان؛ حمایت در برابر فوت ناشی از حوادث ساختمانی.. ۷۶

گفتار اول: تعریف… ۷۶

گفتار دوم: ویژگی های مستمری بازماندگان.. ۷۸

مبحث دوم: غرامت دستمزد ایام بیماری.. ۸۸

گفتار اول: شرایط پرداخت غرامت دستمزد. ۸۸

گفتار دوم: قلمرو شمول غرامت دستمزد. ۹۳

گفتار سوم: مرجع پرداخت غرامت دستمزد. ۹۶

گفتار چهارم: نحوه محاسبه غرامت دستمزد. ۹۹

گفتار پنجم: میزان غرامت دستمزد. ۱۰۴

مبحث سوم: خدمات درمانی.. ۱۰۹

گفتاراول: مفهوم و انواع خدمات درمانی.. ۱۰۹

گفتار دوم: شرایط ارائه خدمات درمانی.. ۱۱۱

مبحث چهارم: از کار افتادگی و حمایتهای قانونی از آن.. ۱۱۳

گفتار اول: تعریف از کار افتادگی.. ۱۱۳

گفتار دوم: قلمرو از کار افتادگی.. ۱۱۴

گفتار سوم:  انواع از کار افتادگی.. ۱۱۵

گفتار چهارم: شرایط از کار افتادگی.. ۱۲۰

گفتار پنجم: میزان مستمری از کار افتادگی.. ۱۲۴

گفتار ششم:  قطع مستمری و تجدیدنظر در آن.. ۱۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۲۷

ضمائم.. ۱۳۰

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۹

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha

 

Download جبران خسارت ناشی از حوادث ساختمانی