نوع فایل: Word
قیمت:۱۰۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۰۲۹ کیلوبایت
تعداد صفحه:۱۵۴

 

توضیحات:
 

پروژه مهندسی صنایع

 

برنامه ريزي توليد ( اجراي سيستم توليد به هنگام JIT )

 

بخش اول اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT  ۱  

۱-۱  مقدمه                                                                                                             ۲

۲-۱  رويكردها و نگرش ها به JIT ۳

۳-۱  اهداف رویکرد JIT ۵

۱-۳-۱  ضايعات صفر                                                                                     ۵

۲-۳-۱  موجودي صفر   ۷

۳-۳-۱  زمان Set up يا آماده سازي صفر                                                           ۷

۴-۳-۱  زمان پيشبرد صفر                                                                   ۱۰ 

۵-۳-۱ جابجايي صفر  ۱۲

۴-۱ عناصر كليدي رویکرد JIT ۱۳

۱-۴-۱ تطابق طرح محصول با تقاضاي بازار                                                           ۱۴

۲-۴-۱ تعريف خانواده هاي محصول و توليد جريان مبنا                                             ۱۵

۳-۴-۱ رابطه با تامين كنندگان در محيط JIT ۲۰

 

بخش دوم اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)  ( وضع موجود ) ۲۳

۱-۲  مقدمه                                                                                                          ۲۴

۲-۲  معرفی شرکت                                                                                                 ۲۴

۳-۲  واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی)                                                                 ۲۴

۴-۲  برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)                                                               ۲۶

۵-۲  خط تولید فعلی شرکت                                                                                      ۲۹

۶-۲  سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت                                                                     ۴۳

 

بخش سوم تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT ۵۲

۱-۳  مقدمه                                                                                                          ۵۳

۲-۳  تكنيك هاي طراحي سيستم توليدي JIT ۵۳

۱-۲-۳  تكنيك هاي برنامه ريزي توليد                                                                 ۵۵

الف -۱-۲-۳  تطابق ماهانه                                                                   ۵۶

ب -۱-۲-۳  تطابق روزانه                                                                      ۶۱

۲-۲-۳  تكنيك هاي ساده سازي فرآيند ساخت و كاهش زمان هاي پيشبرد                    ۶۳

الف-۲-۲-۳  كاهش زمان صف                                                              ۶۷

ب-۲-۲-۳  بچ يا دسته هاي كوچك توليدي و انتقالي                                     ۶۸

۳-۲-۳  تعادل خط                                                                                                ۷۱

۴-۲-۳  كنترل خودكار سطح توليد                                                                              ۷۳

۵-۲-۳  استانداردهاي عملياتي                                                                                   ۷۴

۶-۲-۳  همكاري دو جانبه                                                                                        ۷۸

۷-۲-۳  كاهش زمان حمل و نقل                                                                                 ۷۸

۸-۲-۳  كاهش زمان آماده سازي(Set up)

 ۹-۲-۳  رويكرد JIT به زمان انجام فرآيند                                                                    ۷۹

۱۰-۲-۳ استفاده از منابع توليدي                                                                               ۸۴

الف-۱۰-۲-۳  نيروي كار انعطاف پذير                                                               ۸۵

ب -۱۰-۲-۳  تجهيزات انعطاف پذير                                                                 ۸۵

۱۱-۲-۳  طراحي محصول براي سادگي در ساخت و مونتاژ                                                  ۸۶

بخش چهارم طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)

 ۸۸

۱-۴  مقدمه                                                                                        ۸۹

۲-۴  سيستم كانبان                                                                                                 ۸۹

۳-۴  سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید  ۹۰

۵-۴  انواع كارت هاي كانبان                                                                                      ۹۵

۱-۵-۴  كانبان برداشت                                                                                 ۹۶

۲-۵-۴  كانبان توليد                                                                                     ۹۶

۶-۴  جريان كارت هاي كانبان                                                                                  ۱۰۱

۷-۴  جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه)                                        ۱۰۶

۸-۴  جريان كارت ها ی کانبان در يك ايستگاه كاري                                                       ۱۱۲

۹-۴  عملكرد كانبان                                                                                              ۱۱۹

۱۰-۴  ارتباط با فروشندگان توسط سيستم كانبان                                                            ۱۲۲

۱۱-۴  كانبان به عنوان يك تكنيك بهبود كيفيت                                                              ۱۲۳

بخش پنجم خرید وتحویل بهنگام ۱۲۴

۱-۵  خرید به هنگام                                                                                              ۱۲۵

۲-۵  تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام                                                                       ۱۲۵

۳-۵  انتخاب عرضه کننده                                                                                       ۱۳۱

۱-۳-۵  منافع مشتری                                                                                  ۱۳۱

۲-۳-۵  منافع عرضه کننده   ۱۳۲

۴-۵  معیار و انتخاب عرضه کنندگان                                                                          ۱۳۴

۵-۵  تحویل به هنگام                                                                                              ۱۴۲

۱-۵-۵  بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل                                     ۱۴۳

۲-۵-۵ بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع ۱۴۸

۶  منابع                                                                                                              ۱۵۱

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha