نوع فایل: Word
قیمت:۵۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۴۵۷ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۲

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

خلع ید از املاک مشاعی

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

گفتار اول- تعریف مال مشاعی…………………………………………………………………………………… ۱

گفتار دوم- خوانده………………………………………………………………………………………………….. ۳

مبحث اول- در ملک مشاعی، طرح دعوا علیه همه شرکاء ضروری نیست…………………………….. ۳

مبحث دوم- طرح دعوا علیه همه متصرفین ضروری نیست……………………………………………….. ۷

گفتار سوم – خواهان…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

گفتار چهارم- اجرای حکم خلع ید در املاک مشاعی……………………………………………………… ۱۳

گفتار پنجم- مسائل مختلف مرتبط با خلع ید از املاک مشاعی………………………………………….. ۱۶

مبحث اول- تصرف ملک مشاعی………………………………………………………………………………. ۱۶

مبحث دوم- ارتباط بین افراز ملک مشاعی و خلع ید از آن……………………………………………… ۳۰

۱ – قابلیت افراز ملک و دعوای خلع ید……………………………………………………………………… ۳۱

۲ – افراز عملی مال مشاع……………………………………………………………………………………….. ۳۵

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

 


گفتار اول- تعریف مال مشاعی

شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. برای تحقق شرکت بایستی دو یا چند حق مالکیت با هم در آمیزد. هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است. شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی، صورتی است که در آن مالکیت های جز اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند. اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود. ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسند. به حالت اجتماع در می آیند، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این حالت که آن را اشاعه می نامند، مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد مالکیت هاست. مالکیت هر یک از شرکاء اصالت خود را از دست نمی دهند و در مالکیت جمعی منحل نمی شوند؛ اما در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است به گونه ای که در هر جز وجود دارد، بدون اینکه بتوان مصداق مستقل و جداگانه ای برای آن تعیین کرد. برای مثال دو برادری که خانه پدر را به ارث برده اند در عین حال بر هر آجر و هر ذره آن مالکیت دارند، ولی بر هیچ بخشی نیز نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. به همین جهت است که هیچیک از مالکان مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند؛ چرا که در حق دیگران تصرف می کنند.[۱]

در ماده ۵۷۱ ق.م آمده است: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه » بر این اساس هر گاه بیش از یک نفر، بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می شود.

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha