نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۴۱۹ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۹

 

توضیحات:
 

مقاله مدیریت

 

تاثير فرهنگ سازماني در بهره وري نيروي انساني

 

فهرست مطالب

 

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی.. ۴

ویژگی های فرهنگ… ۷

عناصر و اجزای تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی.. ۸

تاثیر فرهنگ سازمانی بر چرخه زندگی سازمان. ۹

عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. ۱۰

بهره وری.. ۱۱

تاریخچه بهره وری.. ۱۳

اهمیت بهره وری.. ۱۴

عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. ۱۴

هدف از بهره وری.. ۱۵

عوامل موثر در فرهنگ بهره وری.. ۱۶.

عامل فرهنگی و اجتماعی.. ۱۸

عامل مدیریت.. ۲۰

الگوی فرهنگی برای ایجاد بهره وری.. ۲۱.

رابطه ی فرهنگ و بهره وری.. ۲۲٫

تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری کارکنان. ۲۳ 

نتیجه گیری.. ۲۴

منابع و ماخذ. ۲۶

 

چکیده

در حال حاضر که کشور ما دوران حساسی را میگذراند، نقش سازمانهاي اداري، صنعتی و آموزشی در چرخه اقتصاد و توسعه مملکت انکارناپذیر است. اما اینکه آیا تمام آنها در تلاش براي حصول اهداف تعیین شده موفق بوده اند، حقیقتاً جاي تأمل است، زیرا برخی از آنها در انجام وظایف خویش موفقتر از بقیه جلوه میکنند. با نگاهی به سازمانهاي موفق میتوان به وجود عوامل کلیدي و مشترك بین آنها که زمینه ساز و شاید عامل اصلی موفقیت آنها بوده است ؛پی برد. یکی از عوامل کلیدي، فرهنگ قوي و مسلطی است که این سازمانها در آن فعالیت میکنند  در واقع شناخت اینگونه عوامل و تقویت آنها گامی در جهت کامیابی سازمانها و نیل به سمت اهداف عالی آنها خواهد بود. فرهنگ یا جو حاکم برسازمان،مبین شیوه زندگی سازمان است.شکل دهی و هدایت فرهنگ سازمانی، میتواند افزایش بهره وری سازمان را به دنبال داشته باشد. بهره وری منابع انسانی مهم ترین عاملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمانهاست. بنابراین هرچه فرهنگ سازمانی قوی تر و از استحکام بیشتری برخوردار باشد.بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش مییابد. در این مقاله ابتدا فرهنگ و فرهنگ سازمانی از بعد نظری بررسی میشود سپس بهره وری نیرو انسانی تشریح می گردد.

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی ، بهره وری، بهره وری نیروی انسانی

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha