نوع فایل: Word
قیمت:۲۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲۴۲ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۱

 

توضیحات:
 

مقاله مدیریت

 

راهکارهای افزایش بهره وری نیروی انسانی  در سازمان ها

 

فهرست مطالب

عناوین…………………………………………………………………………………………….صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱

مفهوم بهره وری………………………………………………………………………………….    ۱

وجدان کاری و بهره وری کارکنان……………………………………………………………..    ۳

آموزش نیروی انسانی و بهره وری سازمان…………………………………………………..     ۳

پرورش نیروی انسانی…………………………………………………………………………..     ۴

نتایج آموزش و پرورش نیروی انسانی……………………………………………………….      ۴

توانمندسازی کارکنان کلید افزایش بهره وری………………………………………………….    ۶

ضرورت توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………    ۶

موانع موجود در سازمان برای اجرای بهره وری……………………………………………..   ۷

فنون و ابزارهای خلق بهره وری……………………………………………………………….   ۸

تفویض اختیار……………………………………………………………………………………    ۹

تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان………………………………………………..   ۱۳

تاثیر کیفیت زندگی کارکنان بر بهره وری سازمان…………………………………………..   ۱۳

انگیزش و بهره وری کارکنان…………………………………………………………………   ۱۵

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………    ۱۷

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………

 

 

مقدمه :

از آغاز انقلاب صنعتی  نیروی انسانی همراه با سرمایه،ماشین آلات و مواد مانند یک عامل تولید در نظر گرفته می شود ،بنابرین در این دوره از عمر سازمانها نیروی کار به عنوان یک کالا ی اقتصادی به حساب می آید از آنجا كه افزايش بهره وري  يكي از اساسي ترين راههاي دستيابي به توليد  بيشتر و به دنبال آن تامين رفاه و بهزيستي افراد در جامعه است ،شناخت عوامل موثر برافزايش بهره وري  از آرمانهاي اصلي محققان وپزوهشگران اين زمينه بوده وهست .ولي تمام مولفان اين رشته تقريبا اتفاق نظر دارند كه براي افزايش سطح بهره وري  تنها يك علت خاصي را نمي توان ارائه نمود بلكه عنوان مي كنند كه ارتقاي بهره وري  را بايد معلول تركيبي از عوامل گوناگون دانست.

در اين راستا محققان علم مديريت توجه خود را به بهبود روش ها ي توليد وسپس طراحي ساختارهاي مطلوب ،سازماندهي وطراحي مجدد مشاغل واصطلاحات ديگري معطوف نمودند  ولي متوجه شدند كه هيچ كدام از اين منابع  اهميت و ارزش نيروي انساني را ندارد .

با توجه به اهميت منابع انساني  براي  تحقق اهداف سازمان ، توجه به بهره وری كاركنان كه جزء  سرمايه هاي اصلي  هر  سازمان محسوب   مي گردندحائز اهمیت می باشد در این مقاله نقش آموزش وانگیزش کارکنان در بهره وری  مورد بررسی قرار گرفته ودرنهایت در خصوص راهکارهای عملی افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی پیشنهاداتی ارائه می گردد.

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha