نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۳۲ کیلوبایت
تعداد صفحه:۹۳

 

توضیحات:
 

پروژه حقوق

 

وظایف دادسرا در امور کیفری

 

 

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

دادسرا …………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

سابقه تاریخی دادسرا………………………………………………………………………………………………………………..۶

مشروعیت دادسرا…………………………………………………………………………………………………………………….۷

وظایف دادسرا…………………………………………………………………………………………………………………………۸

مقامات دادسرا………………………………………………………………………………………………………………………..۹

آیین حاکم در دادسرا…………………………………………………………………………………………………………….۱۴

مقاطع رسیدگی کیفری…………………………………………………………………………………………………………۱۴

وظايف دادگاههای عمومی .دادسرا ها و دادگاه انقلاب .كيفری وحقوقی…………………………………..۲۵

دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب……………………………………………………………………………………۲۶

دادگاه عمومی کیفری…………………………………………………………………………………………………………۳۰

دادسرای عمومی و انقلاب………………………………………………………………………………………………….۳۲

نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی…………………………………………………………………………………….۳۳

انواع دادسراها…………………………………………………………………………………………………………………۳۳

دادسراهای محاکم عمومی……………………………………………………………………………………………….۳۴

دادسرای دیوان عالی کشور…………………………………………………………………………………………….۳۵

وظایف دادسرای دیوان عالی کشور………………………………………………………………………………………….۳۶

وظایف دادستان کل کشور……………………………………………………………………………………………………..۳۶

الف) شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا……………………………………………………………………………….۴۷

شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………………….۴۸

معاون دادسرا……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

وظایف دادستان…………………………………………………………………………………………………………………۵۲

اقسام دادسرا…………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

تشکیلات دادسرا………………………………………………………………………………………………………………۵۷

مقامات قضائی دادسرا……………………………………………………………………………………………………….۵۸

دادسراها………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

سابقه ی دادسرا در ایران………………………………………………………………………………………………….۶۰

اهم دگرگونی های دادرسی کیفری ایران با تشبث  و تأسی از مقررات مدون و مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران را می توان چنین برشمرد…………………………………………………………………۶۳

ویژگی های قوانین کیفری شکلی…………………………………………………………………………………….۶۷

مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………۶۹

مفهوم آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………..۷۳

شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن……………………………………………………………………..۷۶

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha