نوع فایل: Word
قیمت:۲۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۷۴ کیلوبایت
تعداد صفحه:۲۴

 

توضیحات:
 

مقاله مدیریت

 

خلاقيت، نوآوري و بهره وري نيروي انساني

 

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه. ۳

تعریف  خلاقیت ومولفه های آن. ۴

ویژگی های خلاقیت. ۶

ویژگی های شخصیت خلاق. ۸

تعریف بهره وری. ۱۲

بهره وري در سازمان و توسعه نيروي انساني ..۱۳

ويژگي‌هاي سازمان خلاق. ۱۴

نقش مدير در پرورش خلاقيت. ۱۶

انگيزش و خلاقيت و بهبود عملکرد ۱۷

آموزش و پرورش عمومي خلاقيت و نو آوري ۲۰

شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري ۲۱

تکنيک شش کلاه فکري ۲۲

تکنيک TKG 24

نتيجه گيري و پيشنهاد هاي تحقيق ۲۶

منابع  ۲۸ 

 

چکیده:

افزايش خلاقيت در سازمانها ميتواند به ارتقاي کميت و کيفيت خدمات ، کاهش هزينه ها ، جلوگيري از اتلاف منابع ، کاهش بروکراسي و بالتبع افزايش کارآيي و بهره وري و ايجاد انگيزش در رضايت شغلي در کارکنان منجر گردد .
در اين مقاله مفهوم خلاقيت و مؤلفه هاي آن و نوآوري که از خصيصه هاي آحاد بشر است و انگيزش و شرايط محيطي آن را آشکار مي کند ، از ديدگاه سازماني مورد بررسي قرار ميگيرد . از آنجايي که عمده کار و فعاليت انسان در سازمان ها انجام گرفته و عامل ايجاد پرورش خلاقيت ، در محدوده علم و هنر مديريت است . و سپس بهره وري در سازمان ها در ابعاد ستاده ها و نهاده هاي مورد نياز آن سازمان تعريف شده و بر اساس فرمول ساده (برون داد ‌‍‌‍÷ درون داد = بهره وري) با توجه به آنکه ميتوانيم با بهبود اين نسبت بر ميزان بهره وري سازمان بيفزائيم به اين معني که با سطح معيني از نهاده ها ستاده هاي بيشتر و بهتري دريافت نمائيم تحليل ميگردد . پرورش خلاقيت و به همراه ان محصول اين فرآيند يعني نو آوري ، در نهاده ها موجب بالا بردن سطح اثر گذاري و کارآيي کارکنان خصوصا در بخش سازمانهاي آموزشي گرديده و طبق فرآيند حل خلاق مسئله در شرايط ايده آل ( حقيقت يابي – ايده يابي و راه حل يابي ) سازمان ميتواند با تغييرات وارده به سيستم همسو شده و به هدف بهره وري بيشتر دست يابد .

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha