نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۷۷۰ کیلوبایت
تعداد صفحه:۴۳

 

توضیحات:
 

مقاله کامپیوتر

 

تحلیل الگوریتم های قطعی آنلاین برای تثبیت ماشین های مجازی پویا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول

تحلیل الگوریتم های قطعی آنلاین برای تثبیت ماشین های مجازی پویا…………………………. ۱

۱٫۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱٫۱ پیش زمینه ای در مورد تحلیل های رقابتی …………………………………………………………. ۳

۱٫۳ مساله مهاجرت یک VM تنها :……………………………………………………………………………. ۴

۱٫۳٫۱ تابع هزينه:……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱٫۳٫۲ هزينه  يك الگوريتم بهينه آفلاين :…………………………………………………………………… ۷

۱٫۳٫۳ يك الگوريتم قطعي بهينه و آنلاين :…………………………………………………………………. ۸

۱٫۴  مشکل تثبیت VM پویا……………………………………………………………………………………. ۱۰

۱٫۴٫۱ الگوریتم قطعی آنلاین بهینه………………………………………………………………………….. ۱۱

۱٫۵نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم ابتکاراتی برای تثبیت VM پویا توزیع شده

۲.۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲٫۲ مدل سیستم…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲٫۲٫۱ معماری CPU های چند هسته ای………………………………………………………………….. ۱۸

۲٫۲٫۳ مقدار مهاجرت زنده VM……………………………………………………………………………….. 19

۲٫۲٫۴  استاندارد نقض SLA ……………………………………………………………………………………. 20

۲٫۳ ابتکاراتی برای تثبیت VM پویا توزیع شده…………………………………………………………… ۲۱

۲٫۳٫۱ تشخیص Underload میزبان…………………………………………………………………………… ۲۱

۲٫۳٫۲ تشخیص میزبان اضافه بار……………………………………………………………………………… ۲۲

آستانه بهره برداری تطبیقی: انحراف مطلق میانه………………………………………………………… ۲۲

آستانه بهره برداری تطبیقی: میان چارکی………………………………………………………………….. ۲۳

رگرسیون محلی……………………………………………………………………………………………………. ۲۴

رگرسیون محلی مقاوم……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲٫۳٫۳  انتخاب VM………………………………………………………………………………………………… 27

سیاست حداقل زمان مهاجرت………………………………………………………………………………… ۲۷

سیاست انتخاب تصادفی…………………………………………………………………………………………. ۲۷

سیاست همبستگی حداکثری………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲٫۳٫۴ جای گذاری  VM…………………………………………………………………………………………. 29

۲٫۴ ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲٫۴٫۱ راه اندازی آزمایش……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲٫۴٫۲ استاندارد عملکرد…………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲٫۴٫۳ داده حجم کار ……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲٫۴٫۴ تجزیه و تحلیل و شبیه سازی نتایج………………………………………………………………… ۳۳

۲٫۵ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۳۷

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha