نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۵۱ کیلوبایت
تعداد صفحه:۳۳

 

توضیحات:
 

مقاله ادبیات فارسی

 

منظومه های حماسی

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..   ۱

انواع منظومه حماسی ……………………………………………………………………………   ۳

منظومه های حماسی طبیعی و ملی ……………………………………………………………   ۳

منظومه های حماسی مصنوع……………………………………………………………………   ۴

حماسه اساطیری .…………………………………………………………..۴

حماسه پهلوانی …………………………………………………………………………………    ۵

حماسه دینی یا مذهبی …………………………………………………….. ۷

حماسه های عرفانی ……………………………………………………………………………   ۸

ویژگی های حماسه …..…………………………………………………… ۸

زمینه داستانی حماسه …………………………………………………………………………..  ۹

زمینه قهرمانی حماسه ..…..…………………………………………….. ۹

زمینه حماسی ملی ………………………………………………………………………………  ۹

زمینه خرق عادت ………………………………………………………………………………… ۱۰

ادبیات حماسی در زبان فارسی………………………………………………………………….. ۱۰

شاهنامه اسدی طوسی……………………………………………………………………………..  ۱۳

شاهنامه نوبخت یا  پهلوی نامه ………………………………………………………………….. ۲۵

منابع…………………………………………………………………………………………………..  ۳۲

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha