نوع فایل: Word
قیمت:۵۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱۲۸ کیلوبایت
تعداد صفحه:۶۲

 

توضیحات:
 

جزوه حقوق

 

جزوه درسی داوري بين المللي

 

فهـرسـت مطالـب

مقدمه اي در مزاياي داوري نسبت به روشهاي حل اختلاف دردادگاه …………………………………………….۲

گفتاراول:تاريخچه داوري بين المللي…………………………………………………………………………..۴

مبحث يكم:بررسي حقوقي ديوان داوري ايران وآمريكا……………………………………………………………..۴

مبحث دوم:بيانيه هاي الجزاير وتعهدات طرفين  ………………………………………………………………………..۵

مبحث سوم:شيوه وروندداوري در ديوان داوري ايران وآمريكا……………………………………………………..۷

گفتاردوم:موافقتنامه داوري…………………………………………………………………………………………..۹

مبحث يكم:شرايط اعتبار موافقنامه داوري ………………………………. ……………………………………………..۹

مبحث دوم:داوري پذيربودن موضوع………… ………………………………………………….. ……………………۱۳

مبحث سوم:آثارقراردادداوري ……………………………………………………………………………………………۱۵

مبحث چهارم:مداخله محاكم درروند  داوري………………………………………………………………………….۱۹

گفتارسوم :تشكيل ديوان داوري…………………………………………………………………………………..۲۴

مبحث يكم:تعيين داور……………………………………………………………………………………………………..۲۴

مبحث دوم:داوريهاي چندجانبه…………………………………………………………………………………………..۲۸

مبحث سوم:جرح داور ……………………………………………………………………………………………………۳۰

گفتارچهارم :قاعده استقلال شرط داوري…………………………………………………………………….۳۸

گفتارپنجم :قانون حاكم برداوري تجاري بين المللي……………………………………………………۴۰

مبحث يكم:قانون حاكم برموافقتنامه داوري…………………………………………………………………………۴۰

مبحث دوم:قانون حاكم برفرايند رسيدگي داوري………………………………………………………………….۴۲

مبحث سوم:قانون حاكم برماهيت داور ………………………………………………………………………………۴۵

ضمائم: قانون داوري تجاري بين الملي ايران……………………………………………………………۵۲

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha