نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱/۲ مگابایت
تعداد صفحه:۴۰

 

توضیحات:
 

مقاله روانشناسی

 

تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه تيپ شخصيتي D (DS14) در بيماران قلبي

 

 

شخصيت تيپ D (شامل دو زير گروه هيجانات منفي (negative affectivity) و مهار اجتماعي (social inhibition)) با پيش آگهي بد بيماران قلبي در ارتباط است، با اين وجود معيار سنجش مناسبي براي ارزيابي آن در دسترس نيست. هدف از اين مطالعه، برآورد روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه ۱۴ سوالي تيپ شخصيتي D ( DS14 ) در بين بيماران كرونري قلب مي باشد.

روش كار:

اين مطالعه شامل ۱۹۸ بيمار مبتلا به بيماري كرونري قلب بوده است. اين بيماران نسخه فارسي پرسشنامه DS14را كه شامل ۷ سوال مربوط به negative affectivityو ۷ سوال مربوط به social inhibition بوده، به همراه پرسشنامه SF36 (Short Form)تكميل نمودند. نرم افزار SPSS-17 جهت آناليز داده ها مورد استفاده قرار گرفته و ۰۵/۰P< معني دار تلقي شده است. آلفاي كرونباخ براي ارزيابي پايايي پرسشنامه DS14 تعيين شد. براي تعيين روايي، اين پرسشنامه با سوالات پرسشنامه SF36 مقايسه گرديد.

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha