نوع فایل: Word
قیمت:۳۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۶۶۵ کیلوبایت
تعداد صفحه:۷۶

 

توضیحات:
 

پروژه کامپیوتر

 

وب معنایی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. ۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل اول

وب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱  تاریخچه وب ……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۲  اینترنت و وب……………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱- ۳  وب ۱٫۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶

۱- ۳  چهره­های گوناگون وب……………………………………………………………………………… ۱۷

۱- ۳  وب ۲٫۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۹

۱- ۳  وب ۳٫۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۱

۱- ۳  مقایسه ی وب۱٫۰  وب۲٫۰  وب۳٫۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲

 فصل دوم

وب معنایی چیست؟……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱  تعریف وب معنایی……………………………………………………………………………………… ۲۷

 

۲-۲  شناخت وب معنایی…………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲ -۳  نیاز کنونی دنیای IT………………………………………………………………………………….. 30

۲-۴  اهداف وب معنایی……………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل سوم

ساختار وب معنایی……………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۱ لایه های وب معنایی……………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۲  لایه XML………………………………………………………………………………………………. 39

۳-۲-۱ xml چیست؟………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۲-۲ کاربردهای xml…………………………………………………………………………………….. 40

۳-۳-۲ html و مشکل آن در ساخت مفاهیم وب معنایی وب معنایی…………………………. ۴۲

۳-۲-۴  حل مشکل با  xml………………………………………………………………………………… 43

۳-۳  لایه rdf…………………………………………………………………………………………………… 45

۳-۱-۳  فراداده یا متا دیتا……………………………………………………………………………………. ۴۵

 

۳-۲-۳  موارد استفاده  Rdf………………………………………………………………………………. 47

۳-۳-۳  قواعد Rdf………………………………………………………………………………………….. 48

 ۳-۳-۴  دستورات Rdf………………………………………………………………………………….. 49

۳-۳-۵  مثالی از Rdf………………………………………………………………………………………… 49

۳-۳-۶  مشکلات Rdf……………………………………………………………………………………… 52

۴-۳  لایه آنتولوژی یا هستی شناسی……………………………………………………………………… ۵۴

 ۱-۴-۳   تعریف آنتولوژی……………………………………………………………………………….. ۵۴

 ۳-۴- ۲  زبان نوشتن آنتولوژی………………………………………………………………………….. ۵۷

 ۳-۴-۳   ساختن آنتولوژی……………………………………………………………………………….. ۵۸

 ۴-۴-۳  مثال Owl………………………………………………………………………………………… 61

۵-۳    لایه منطق و اثبات……………………………………………………………………………………. ۶۳

۶-۳    لایه اطمینان یا Trust………………………………………………………………………………. 64

 

۱-۶-۳    اعنماد در علوم کامپیوتری…………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۶-۳    روشهای تعیین اعتماد……………………………………………………………………………. ۶۷

فصل چهارم

 نمونه های کاربردی وب معنایی…………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۱  Tap زیرساختی برای وب معنایی…………………………………………………………………. ۷۱

۴-۱-۱  رابط پرس و جو…………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۱-۲  جمع آوری داده ها  ………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۱-۳   انتشار داده ها……………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲  چند نمونه پیاده سازی شده از جستجوی معنایی……………………………………………….. ۷۳

۴-۳  افزونه ای برای تشخیص محتوای وب در مرورگر فایرفاکس……………………………… ۷۷

۴-۴  پروژه  wordnet……………………………………………………………………………………… 77

۵-۴   موتور جستجوی تجاری…………………………………………………………………………….. ۷۸

 

۶-۴   سایت موسیقی پاندورا……………………………………………………………………………….. ۷۹

۷-۴   چهره وب ۳٫۰ در همه جا………………………………………………………………………….. ۸۱

 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

 منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

 

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha