نوع فایل: Word
قیمت:۶۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۱/۴ مگابایت
تعداد صفحه:۹۹

 

توضیحات:
 

مقاله حقوق

 

شناخت مجامع و سازمان های بین المللی

 

فهرست مطالب

 

عنوان  صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

تعریف سازمان­های بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

انواع سازمان­های بین­المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

فصل اول: سازمان­های بین­المللی جهانی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ـ۱٫ جامعة ملل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱ـ۲٫ سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷ 

۱ـ۲ـ۱٫ تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱ـ۲ـ۲٫ اهداف و اصول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱ـ۲ـ۳٫ ارکان سازمان ملل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱ـ۲ـ۴٫ ارزیابی سازمان ملل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۱ـ۲ـ۵٫ اعلامیة جهانی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱ـ۲ـ۶٫ شورای حقوق بشر سازمان ملل ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱ـ۲ـ۷٫ آژانس بین­المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱ـ۲ـ۸٫ یونیسف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱ـ۲ـ۹٫ یونسکو …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۱ـ۲ـ۱۰٫ سازمان بین­المللی کار ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۱ـ۲ـ۱۱٫ سازمان جهانی بهداشت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

فصل دوم: سازمان­های بین­المللی فرامنطقه­ای …………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲ـ۱٫ اتحادیة بین­المجالس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲ـ۲٫ بانک جهانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲ـ۲ـ۱٫ ساختار بانک جهانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲ـ۲ـ۲٫ فعالیت­های بانک جهانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲ـ۳٫ صندوق بین­المللی پول ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲ـ۴٫ سازمان جهانی تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲ـ۵٫ اتحادیة بین­المللی حفاظت از طبیعت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲ـ۶٫ جنبش عدم تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲ـ۶ـ۱٫ اصول کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶ 

۲ـ۶ـ۲٫ اهداف جنبش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲ـ۶ـ۳٫ ارکان جنبش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲ـ۶ـ۴٫ عضویت در جنبش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲ـ۶ـ۵٫ ارزیابی عملکرد جنبش ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲ـ۷٫ سازمان همکاری (کنفرانس) اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲ـ۷ـ۱٫ تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲ـ۷ـ۲٫ اهداف سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲ـ۷ـ۳٫ ارکان سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲ـ۸٫ مجمع جهانی اهل­بیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲ـ۹٫ کنفرانس بین­المللی وحدت اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲ـ۱۰٫ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲ـ۱۰ـ۱٫ مبانی تقریب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲ـ۱۰ـ۲٫ زمینة تقریب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲ـ۱۰ـ۳٫ اصول اساسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲ـ۱۰ـ۴٫ اهداف سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲ـ۱۰ـ۵٫ وحدت اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲ـ۱۰ـ۶٫ چشم­انداز مجمع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲ـ۱۱٫ سازمان اوپک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲ـ۱۱ـ۱٫ تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲ـ۱۱ـ۲٫ اهداف اوپک …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲ـ۱۱ـ۳٫ ارکان اوپک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲ـ۱۱ـ۴٫ اعضای اوپک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲ـ۱۱ـ۵٫ نقش اقتصادی اوپک ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم: سازمان­های بین­المللی منطقه­ای ……………………………………………………………………………………………….. ۵۲ 

۳ـ۱٫ سازمان اَپک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳ـ۲٫ سازمان همکاری­های اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳ـ۳٫ گروه دی هشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳ـ۴٫ سازمان شانگهای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳ـ۵٫ اتحادیة عرب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳ـ۶٫ اتحادیة آفریقا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳ـ۷٫ شورای اروپا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳ـ۸٫ اتحادیة اروپا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳ـ۸ـ۱٫ تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳ـ۸ـ۲٫ نهادهای اتحادیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳ـ۸ـ۳٫ قوانین اتحادیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

۳ـ۸ـ۴٫ روش ادارة اتحادیه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳ـ۸ـ۵٫ کمیسیون اروپا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳ـ۸ـ۶٫ پارلمان اروپا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳ـ۹٫ آژانس فضایی اروپا …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳ـ۱۰٫ سازمان ناتو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳ـ۱۱٫ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳ـ۱۲٫ گروه جی هشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

فصل چهارم: سازمان­های بین­المللی غیردولتی …………………………………………………………………………………………. ۶۶ 

۴ـ۱٫ سازمان جهانی صلیب سرخ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴ـ۱ـ۱٫ تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴ـ۱ـ۲٫ فعالیت­های صلیب سرخ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴ـ۱ـ۳٫ هلال احمر در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۴ـ۲٫ پزشکان بدون مرز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ۳٫ سازمان بین­المللی دانشجویی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴ـ۴٫ اتحادیة بین­المللی دانشجویان ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴ـ۵٫ گروه بین­المللی حقوق اقلیت­ها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴ـ۶٫ مجمع جهانی اقتصاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴ـ۷٫ سازمان ریش­سفیدان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

پیوست شمارة ۱: منشور سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

پیوست شمارة ۲: اعلامیة جهانی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha