نوع فایل: Word
قیمت:۲۰۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲/۴ مگابایت
تعداد صفحه:۱۴۳

 

توضیحات:
 

پایان نامه کارشناسی کشاورزی

 

ارزیابی اثرات زیست محیطی  طرح فولاد بناب

 

چکیده

پروژه مجتمع فولاد بناب از جمله طرحهاي مهم فولاد سازی در بخش خصوصی می باشد كه در ناحیه صنعتی بناب و در مجاورت شهرک صنعتي بناب واقع در شهرستان بناب در استان آذربايجان شرقي اجراء خواهد شد. از جمله اهداف این طرح پوشش بخشی از كمبودهای موجود در بازار مصرف فولاد به ویژه در منطقه شمالغرب کشور بوده که توليد ۰۰۰/۰۰۰/۲ تن در سال شمش فولادي در واحد ذوب و ریخته گری و سپس مصرف شمش فولادی تولیدی به عنوان ماده اولیه جهت تولید  ۰۰۰/۰۰۰/۲ تن در سال ميلگرد و مفتول مد نظر می باشد. در حال حاضر در این مجتمع واحد نورد فعال بوده که با ارتقاء ظرفیت تولید مجتمع به ۰۰۰/۰۰۰/۲ تن در سال میزان اشتغال زائی طرح در واحد نورد به ۱۳۰۰ نفر رسیده است که گام بسیار مهمی در بحث اشتغال در منطقه است. هم اکنون خوراک مورد نیاز واحد نورد بصورت شمش خریداری می شود که با تکمیل شدن طرح ذوب و ریخته گری، شرکت از نظر تامین خوراک واحد نورد به استقلال خواهد رسید. میزان اشتغالزائی در واحد ذوب و ریخته گری ۷۰۰ نفر پیش بینی می شود که در مجموع میزان اشتغالزائی طرح بصورت مستقیم بالغ بر ۲۰۰۰ نفر خواهد بود.

ماده اولیه مورد استفاده واحد ذوب در اين طرح آهن قراضه است که از بازار های داخلی و خارجی تامین خواهد شد. شمشهای فولادی تولیدی در واحد  ذوب با ابعاد ۱۵۰*۱۵۰ ميلي‌متر به عنوان ماده اوليه در واحد نورد مورد استفاده خواهد شد و ميلگرد و مفتول تولید خواهد شد.

آهن قراضه مورد نیاز تأمين شده بوسيله تریلییا قطار به واحد انباشت مجتمع فولاد بناب حمل خواهد شد و سپس در کوره هاي قوس الکتريکي واحد فولاد سازي ذوب خواهد گردید. فولاد مذاب جهت تبديل به تختال (اسلب) به ماشينهاي ريخته گري مداوم منتقل شده و سالانه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۲ تن شمش فولادی تولید خواهد شد. بدین ترتیب مواد اولیه مورد نیاز برای واحد نورد جهت تولید ميلگرد و مفتول فراهم خواهد آمد.

 

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : تشریح طرح

۱-۱ نوع و ويژگيهاي عمومي پروژه …………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ فازهاي اجرائي پروژه و زمانبندي آنها ( آماده سازي، ساخت و سازو …) ………………………. ۳

۱-۳ فعاليتهاي پروژه ( خط توليد و فعاليتهاي جنبي آن) …………………………………………………. ۳

۱-۴ محل پيشنهادي براي اجراي پروژه، گزينه هاي مكان يابي و دلايل انتخاب …………………….. ۵

۱-۵ وضعيت عمومي محيط زيست منطقه و حساسيتهاي آن …………………………………………….. ۶

۱-۶ ارائه نقشه وضعيت محدوده اجراي طرح نسبت به نزديكترين مناطق چهارگانه از سازمان حفاظت محيط زيست ۷

 ۱-۷ فهرست انواع آلاينده ها و پسماندهاي مهم (آلاينده هاي هوا، فاضلاب صنعتي و بهداشتي، زائدات و ضايعات و زباله و سروصدا، و پرتوها، توليد شده در فرآيند ها و عمليات)……………………………………………………. ۸

۱-۸ فهرست پيامدهاي مثبت (مفيد) و آثار منفي (نامطلوب) اجراي طرح …………………………….. ۹

۱-۹دامنه و اهميت مهمترين جنبه زيست محيطي طرح …………………………………………………… ۱۳

۱-۱۰فهرست اقدامات پيشگيري، كنترل و كاهش هر يك از آثار زيست محيطي……………………. ۱۴

فصل دوم :قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با طرح

۲-۱ موقعيت مكان اجراي پروژه……………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲ جايگاه پروژه در برنامه ها و سياستهاي مملكتي………………………………………………………. ۱۸

۲-۳ قوانين ، مقررات ،آئين نامه ها و استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح …………………. ۲۲

۲-۳-۱ ارزيابي زيست محيطي در ايران ……………………………………………………………………… ۲۲

۲-۳-۲ مصوبه هاي شماره ۱۳۸و ۱۵۶ شورايعالي محيط زيست در تاريخ هاي  ۲۳/۱/۱۳۷۳ و ۲/۱۰/۱۳۷۶    ۲۳

۲-۳-۳ قانون نحوة جلوگيري از آلودگي هوا ………………………………………………………………… ۲۷

۲-۳-۴ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ……………………………………………………………. ۲۹

۲-۳-۵ قانون توزيع عادلانه آب………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳-۵-۱ آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب ………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۶ قوانين برنامه سوم توسعه مرتبط با پروژه …………………………………………………………… ۳۱

۲-۳-۷ پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل …………………………………………………………………. ۳۲

۲-۴ استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح ………………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۱ استانداردهاي خروجي فاضلابها ……………………………………………………………………… ۳۴

۲-۴-۲ استانداردهاي هواي پاك ……………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۴-۳ تصويبنامه هيأت وزيران (استانداردهاي حد مجاز خروجي از كارخانجات و كارگاههاي صنعتي)       ۳۸

۲-۴-۴ استانداردهاي آلودگي صوتي…………………………………………………………………………… ۴۰

فصل سوم :مراحل آماده سازي واقدامات زيربنايي كه منجربه تغيير وتخريب محيط زيست ميشود

۳-۱ مراحل آماده سازي زمين، احداث و نصب تجهيزات ……………………………………………….. ۴۳

۲-۳ مرحله آماده سازي و اقدامات زيربنايي منجر به تغيير و تخريب محيط زيست………………… ۴۵

فصل چهارم :آلاينده ها و پسماندهاي توليدي

۴-۱ آلاينده هاي محتمل در طرح فولاد بناب ……………………………………………………………….. ۴۸

۴-۲ آلاينده ها و جنبه هاي زيست محيطي در فاز آماده سازي و ساخت……………………………… ۴۸

۴-۲-۱ آلودگي هوا ……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۲-۲ توليد فاضلاب ……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۳ زباله هاي توليدي ……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۲-۴ آلودگي صوتي …………………………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۳ آلاينده ها و پسماندهاي مهم در فاز بهره برداري……………………………………………………… ۵۵

۴-۳-۱ آلاينده هاي اتمسفري……………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۳-۱-۱ گرد و غبار احتمالي ناشي از واحد دريافت و انباشت قراضه ……………………………… ۵۵

۴-۳-۱-۲ گازهاي خروجي كوره هاي قوس الكتريكي و سالن ذوب …………………………………. ۵۵

۴-۳-۱-۳ ويژگيهاي ضايعات و خروجي ها در كوره قوس الكتريكي ………………………………… ۵۷

۴-۳-۱-۴ فاكتورهاي نشرemission factors) )………………………………………………………… 59

۴-۳-۱-۵ روشهاي كاهش ذرات ………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۳-۱-۶ گازهاي خروجي از سالن نورد …………………………………………………………………… ۶۲

۴-۴ پساب صنعتي و بهداشتي …………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۴-۱ پساب خروجي از سيستم آب خنك كننده………………………………………………………….. ۶۴

۴-۴-۲ آبهاي آلوده به روغن …………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۴-۳ پساب خروجي از واحد ريخته گري پيوسته ………………………………………………………. ۶۵

۴-۴-۴ فاضلابهاي بهداشتي …………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۴-۵ پسابهاي ناپيوسته ………………………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۵ مواد زائد جامد……………………………………………………………………………………………….. ۷۱

فصل پنجم: خطرات ، سوانح و عدم ايمني مرتبط با طرح

۵-۱ مفهوم ايمني و طبقه بندي حوادث ………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۱-۱ اتفاق ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۱-۲ حادثه شغلي ………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۵-۱-۳حوادث ناشي از كار آماري …………………………………………………………………………….. ۷۹

۵-۱-۴ حوادث ناشي از كار غير آماري ………………………………………………………………………. ۷۹

۵-۱-۵ حوادث غير ناشي از كار ………………………………………………………………………………. ۸۰

 ۵-۱-۶ شبه حوادث………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۱-۷ علل رفتاری محیطی …………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۱-۸علل رفتاري حوادث …………………………………………………………………………………….. ۸۱

۵-۱-۹ گزارش وقوع حوادث…………………………………………………………………………………… ۸۲

۵-۲ نحوه ارزيابي محيط كار از نظر ايمني، سيستم هاي رده بندي، ارزيابي ريسك ………………… ۸۵

۵-۲-۱ رده بندي شدت خطر براي فاز ساخت و احداث ………………………………………………… ۸۸

۵-۲-۲ رده بندي شدت خطر براي فاز بهره برداري و توليد …………………………………………….. ۸۸

۵-۳ آتش سوزي و انفجار……………………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۳-۱برق گرفتگي و خطرات الكتريسته ساكن ……………………………………………………………. ۸۹

۵-۴ زمين لرزه …………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۵ سوانح و خطرات ناشي از نقص فني تجهيزات ………………………………………………………. ۹۰

۵-۶ سوانح و خطرات شغلي ناشي از شرايط محيط كار………………………………………………….. ۹۰

فصل ششم: پيش بيني آثار و پيامدهاي مثبت و منفي طرح براي هر يك از گزينه هاي و فازهاي پيشنهادي

۶-۱ اثر بر محيط فيزيكي (توپوگرافي، خاك، ويژگيهاي زمين شناسي، آب، هوا و اقليم) …………. ۹۳

۶-۱-۱ ارزيابي اثرات بر توپوگرافي …………………………………………………………………………… ۹۳

۶-۱-۲ ارزيابي اثرات بر خاك …………………………………………………………………………………. ۹۳

۶-۱-۳ ارزيابي اثر روي فرسايش خاك ……………………………………………………………………… ۹۳

۶-۱-۴ ارزيابي اثر روي آلودگي خاك ……………………………………………………………………….. ۹۳

۶-۱-۵ ارزيابي خطرات ناشي از زلزله در اثر اجراي طرح ………………………………………………. ۹۴

۶-۱-۷ ارزيابي اثرات روي توان هيدرولوژيكي منطقه …………………………………………………….. ۹۴

۶-۱-۸ ارزيابي اثرات روي زهكش طبيعي منطقه ………………………………………………………….. ۹۵

۶-۱-۹ ارزيابي اثرات روي آلودگي آبهاي سطحي ………………………………………………………… ۹۵

۶-۱-۱۰ ارزيابي اثرات روي آلودگي آب شرب اهالي ……………………………………………………. ۹۶

۶-۱-۱۱ تاثير روي جهت و سرعت بادهاي محلي ………………………………………………………… ۹۶

۶-۱-۱۲تاثير روي ميزان بارندگي ……………………………………………………………………………… ۹۶

۶-۱-۱۳ تاثير روي كيفيت هوا …………………………………………………………………………………. ۹۶

۶-۱-۱۴ تاثير روي ميزان صدا…………………………………………………………………………………… ۹۷

۶-۲ اثر بر محيط طبيعي ( جوامع گياهي و جانوري، زيستگاههاي آبي و خشكي) …………………. ۹۸

۶-۲-۱ ارزيابي اثرات بر جوامع گياهي و جانوري …………………………………………………………. ۹۸

۶-۲-۲ ارزيابي اثرات بر زيستگاههاي آبي و خشكي …………………………………………………….. ۹۸

۶-۲-۳ تاثير روي گونه هاي نادر و يا در حال انقراض گياهي- جانوري …………………………….. ۹۸

۶-۲-۴ تاثير روي ابنيه و كاربريهاي موجود …………………………………………………………………. ۹۹

۶-۲-۵ اثر بر چشم اندازهاي طبيعي ………………………………………………………………………….. ۹۹

۶-۳ ارزيابي اثرات بر جمعيت …………………………………………………………………………………. ۹۹

۶-۴ ارزيابي اثرات بر كاربري اراضي ………………………………………………………………………… ۱۰۰

۶-۵ ارزيابي اثرات بر طرحهاي توسعه محدوده مطالعاتي ……………………………………………….. ۱۰۰ 

 ۶-۶ ماتريس اثرات پروژه …………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

فصل هفتم : روشهاي پيشگيري، كاهش و كنترل آثار منفي زيست محيطي مرتبط با طرح

۷-۱ پيشنهاد روشهاي كاهش آثار بر محيط هاي فيزيكي، طبيعي، اجتماعي و اقتصادي در فاز آماده سازي و ساخت   ۱۰۵

۷-۱-۱ كيفيت هوا ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۷-۱-۲ كيفيت آب………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۷-۱-۳ كيفيت صدا و صوت …………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۷-۱-۴ ضايعات جامد و پسماند خطرناك ………………………………………………………………….. ۱۰۶

۷-۱-۵ حمل و نقل و ترافيك …………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۷-۱-۶ بهداشت و ايمني شغلي ……………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۷-۱-۷ دگرگونيهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ………………………………………………………. ۱۰۷

۷-۱-۸ روشهاي كاهش آثار منفي پروژه در فاز بهره برداري……………………………………………. ۱۰۸

۷-۲ كنترل انتشار آلاينده هاي آب ……………………………………………………………………………. ۱۰۸

۷-۲-۱ آب پروسس تميز ………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۷-۲-۲ آب پروسس آلوده ……………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۷-۲-۳ فاضلاب بهداشتي ………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۷-۲-۴ آبهاي سطحي ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۷-۲-۵ روشهاي كاهش و كنترل پسماند ……………………………………………………………………. ۱۱۰

۷-۲-۵-۱ پسماندهاي شهري ………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۷-۲-۵-۲ پسماندهاي صنعتي …………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۷-۲-۵-۳ پسماندهاي ويژه …………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۷-۳ روشهاي كاهش و كنترل صدا …………………………………………………………………………… ۱۱۲

۷-۴ سيستمهاي تهويه مورد نياز………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل هشتم: برنامه كلي مديريت و پايش زيست محيطي

۸-۱ استقرار سيستم مديريت مديريت محيط زيست ……………………………………………………… ۱۱۵

۸-۱-۱ مشخصات واحدHSEدر دوره بهره برداری………………………………………………………. ۱۱۸

۸-۱-۲ واحدHSE در دوران ساخت………………………………………………………………………… ۱۱۸

۸-۱-۳ وظايف بخش ايمني و بهداشت و محيط زيست ………………………………………………… ۱۲۰

۸-۲ نظارت بر روند رعايت ملاحظات زيست محيطي ………………………………………………….. ۱۲۱

۸-۳ شناسايي آلودگي هاي زيست محيطي …………………………………………………………………. ۱۲۲

۸-۴ پايش آلاينده هاي آبي …………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۸-۵ پايش آلاينده هاي اتمسفري………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۸-۵-۱ برنامه هاي پايش و مونيتورينگ پيشنهادي در مجتمع فولاد بناب ……………………………. ۱۲۸

۸-۶ برنامه جامع مديريت پسماند و مواد زائد جامد ……………………………………………………… ۱۲۸

۸-۶-۱ راهنماي ويژه مديريت مواد زايد ……………………………………………………………………. ۱۲۹

۸-۶-۲ مديريت پسماندهاي صنعتي …………………………………………………………………………. ۱۳۰

۸-۶-۳ مديريت پسماندهاي ويژه …………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۸-۷ آموزش زيست محيطي …………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۸-۸ روش اجرايي پايش و مونيتورينگ به شكل فلوچارت……………………………………………… ۱۳۵

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha