نوع فایل: Word
قیمت:۱۰۰۰۰ تومان
زبان:فارسی
حجم فایل:۲/۶ مگابایت
تعداد صفحه:۴۴

 

توضیحات:
 

پروژه مکانیک

 

مهندسی معکوس دستگاه هیدرو موتور

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: كليات

 

۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ……. …….۲

۱-۲ تاریخچه ماشین سازی ………………………………………………………………………… …… …….۳

۱-۳ تاریخچه هیدرو موتور……………………………………………………………………… ………. …….۴

۱-۴ مهندسی معکوس………………………………………………………………………….. ………… …….۶

۱-۵ هیدروموتور…………………………………………………………………………………… ……. …….۷

۱-۵-۱قانون پاسكال…………………………………………………………………………… ………….. …….۸

۱-۵-۲قوانین پایه در هیدرولک………………………………………………………………. ………. …….۸

۱-۵-۳ مزاياي يک سيستم هيدروليک نسبت به ساير سيستمهاي مکانيکي يا الکتريکي……….. .. …….۸

۱-۶ Tc20…………… ……………………………………………………………………………………. …….9

۱-۷ كاربردهيدروليك  در اغلب صنايع……………………………………………… ……………… …..۱۱

 

فصل دوم

 

۲-۱ وظيفه سيستم دور کمکي……………………………………………………………. …………….. …..۱۴

۲-۲ ضرورت جايگزيني سيستم جديد………………………………………………. …………….. …..۱۷

 

فصل سوم

 

۳-۱ سيستم هاي هيدروليک……………………………………………………. ……………………….. .۱۹

۳-۲ محرک دور کمکي : هيدروموتور…………………………………………………………………………… .۲۰

۳-۳ويژگيهاي سيستم هيدروليک……………………………………………………….  ……………… .۲۰

۳-۴ تعيين فشار کاري سيستم……………………………………………………………… ……………… .۲۱

۳-۵ اجزاء اصلي سيستم هيدروليک دور کمکي کور…………………………………………………………. .۲۱

۴-۱ نحوه انتخاب پمپهاي هيدروليک……………………………………………………………………………. .۲۲

۴-۲ فشار کاري در خروجي پمپ………………………………………………………………………………… .۲۲

۴-۳ فشار کاري در ورودي پمپ………………………………………………………………………………….. ۲۲

 

 

فصل چهارم

 

۵-۱ خواص مثبت هيدروليك روغني…………………………………………………………………………….. ۲۴

۵-۲ خواص منفي هيدروليك روغني……………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

 

فصل پنجم

 

۶-۱ پمپ هیدرولیکی……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۶-۲ پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند………………………………………. ۳۱

۶-۳-۱پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت ( پمپ های دینامیکی)……………………………………………… ۳۲

۶-۴-۲پمپ های با جابه جایی مثبت……………………………………………………………………………… ۳۱

۶-۳ -۱پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان…………………………………………………………… .۳۱

۶- ۴پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی…………………………………………………….. ۳۲

۶- ۵تعریف پمپ های دنده ای……………………………………………………………………………………. ۳۲

۶-۶ انواع پمپ ها ی دنده ای……………………………………………………………………………………… ۳۳

۶-۷ موارد خاص در انتخاب پمپ های با جابجایی مثبت…………………………………………………….. ۳۵

 

فصل ششم

 

۷-۱ نقشه…………………… ……………………. ۳۸

(بعد از پرداخت مبلغ،لینک دانلود فایل بلافاصله به ایمیلتان ارسال میشود)

bankha