سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تأثیر هوش هیجانی بر توانایی فرد برای دریافت بازخورد عملکرد

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تأثیر هوش هیجانی بر توانایی ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۵۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  سازمانها چگونه از همکاری برای ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ارزیابی حوزه: ارزیابی املاک، مدیریت زمین و نظارت بر محیط زیست در تگزاس مرکزی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۳۲۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ارزیابی حوزه: ارزیابی املاک، مدیریت ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تحقیق در مورد تهیه پیشگیری از سرطان برای مدیریت ایمنی دارو

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۹۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تحقیق در مورد تهیه پیشگیری ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تغییر نقش کارکنان پرستار به یک نقش رهبری: یک مطالعه کیفی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تغییر نقش کارکنان پرستار به ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

پیشگیری از دیابت، خودآموزی و تکنولوژی: مطالعه موردی کیفی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  پیشگیری از دیابت، خودآموزی و ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

استفاده از سیستم مدیریت دانش های آموزشی با استفاده از یک مدل پذیرش تکنولوژی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: استفاده از سیستم مدیریت دانش ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

بررسی یکپارچگی تأثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در زمینه بهبود و حسابداری در صنایع بانکداری و مالی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۲۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: بررسی یکپارچگی تأثیر استانداردهای گزارشگری ...
خواندن بیشتر