سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تأثیر هوش هیجانی بر توانایی فرد برای دریافت بازخورد عملکرد

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۶۶ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تأثیر هوش هیجانی بر توانایی ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۵۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  سازمانها چگونه از همکاری برای ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

ارزیابی حوزه: ارزیابی املاک، مدیریت زمین و نظارت بر محیط زیست در تگزاس مرکزی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۳۲۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  ارزیابی حوزه: ارزیابی املاک، مدیریت ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تحقیق در مورد تهیه پیشگیری از سرطان برای مدیریت ایمنی دارو

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۲۹۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: تحقیق در مورد تهیه پیشگیری ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

تغییر نقش کارکنان پرستار به یک نقش رهبری: یک مطالعه کیفی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۹۳ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  تغییر نقش کارکنان پرستار به ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

پیشگیری از دیابت، خودآموزی و تکنولوژی: مطالعه موردی کیفی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی:  پیشگیری از دیابت، خودآموزی و ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

استفاده از سیستم مدیریت دانش های آموزشی با استفاده از یک مدل پذیرش تکنولوژی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۷۹ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: استفاده از سیستم مدیریت دانش ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

بررسی یکپارچگی تأثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در زمینه بهبود و حسابداری در صنایع بانکداری و مالی

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۲۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: بررسی یکپارچگی تأثیر استانداردهای گزارشگری ...
خواندن بیشتر
سازمانها چگونه از همکاری برای ایجاد دانش استفاده می کنند

عوامل موثر بر پیشگیری از دیابت در خود مراقبت در مراقبت های اولیه – چشم انداز بیمار و پزشک

نوع فایل: Word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه ۱۳۵ زبان: انگلیسی عنوان ترجمه شده فارسی: عوامل موثر بر پیشگیری از ...
خواندن بیشتر